Ảnh hưởng của ánh sáng và Nitơ lên sự tăng trưởng, hàm lượng Protein và khả năng chống oxy hóa của Tảo SPIRULINA SP. : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học Chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc

Ngày
2018
Tác giả
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt
Tổng quan về Spirulina sp. (hay còn gọi Tảo Spirulina); Đặc điểm sinh học, cách phân loại, hình thái và cấu trúc tế bào Spirulina sp.; Protein và khả năng chống oxy hóa cũng như ứng dụng nuôi trồng của Spirulina sp.. Từ đó đưa ra phương pháp nghiên cứu, các kết quả đạt được và kiến nghị.
Mô tả
67 tr.
Từ khóa
Tảo Spirulina , Oxy hóa , Phát triển thuốc , Dược học
Trích dẫn
Bộ sưu tập