Ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu nhận pectin từ vỏ chuối

Ngày
2016-06
Tác giả
Đặng, Nhã Tâm
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt
Khóa luận trình bày ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu nhận pectin từ vỏ chuối, mô tả nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu, đưa ra bàn luận và trình bày kết quả. Qua đó nêu lên kết luận và kiến nghị
Mô tả
61. tr
Từ khóa
Pectin , Vỏ chuối , Điều kiện trích ly
Trích dẫn
Bộ sưu tập