Ảnh hưởng của mật độ và phân bónđến sinh trưởng , phát triển của cây Sachainchi trồng tại Củ Chi : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2020

Tóm tắt
Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến năng suất, phát triển của cây Sacha inchi trồng tại Củ Chi được tiến hành tại khu đất thực nghiệm của Viện Sinh học Nông nghiệp Tất Thành-Trường đại học Nguyễn Tất Thành, thời gian thực hiện từ tháng 03/2019 đến tháng 10/2020. Mục tiêu xác định được ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến cây Sacha inchi. Thí nghiệm được bố trí theo 2 yếu tố (Split plot) với 3 mật độ trồng và 4 mức phân bón, 3 lần nhắc lại. Kết quả thu được xác định được mật độ trồng và mức phân bón thích hợp cho Cây Sacha inchi trồng tại Củ Chi là 5555 cây/ha và 70 N+70 P2O5+70 K2O kg/ha (91 kg Ure+144kg SA+466kg Supper lân+140kg KCL), năng suất lứa quả đầu tiên thu được ở công thức mật độ và phân bón này đạt cao nhất, đạt 179,23g/cây; năng suất lý thuyết đạt 995,62kg/ha, năng suất thực thu trên ô thí nghiệm đạt 4,63kg/ô.
Mô tả
50 tr.
Từ khóa
Công nghệ sinh học , Nông nghiệp , Phân bón , Cây Sacha inchi , Củ Chi
Trích dẫn
Bộ sưu tập