Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trƣởng, phát triển của câynúi (Plukennetia volunbilis l) trồng tại Củ Chi : Khóa luận tốt nghiệp sinh viên năm 2020

Ngày
2020
Tác giả
Bùi, Lê Trọng Nhân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành ( Khoa Công nghệ sinh học )
Tóm tắt
Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển của câynúi (Plukennetia volunbilis l) trồng tại Củ Chi nhằm xác định ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến năng suất cây đậu núi trồngCủ Chi, khảo sát ảnh hưởng của mật độ đến năng suất và phát triển đến cây Đậu núi trồng tại Củ Chi, khảo sát ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và phát triển đến cây Đậu núi trồng tại Củ Chi.
Mô tả
52 tr.
Từ khóa
Công nghệ sinh học , Mật độ , Phân bón , Sinh trưởng , Câynúi (Plukennetia volunbilis l) , Củ Chi
Trích dẫn
Bộ sưu tập