Ảnh hưởng của loại chất mang lên tính chất vật lý bột sấy phun bụp giấm (Hibiscus Sabdariffa L.)

Ngày
2019
Tác giả
Nguyễn, Ngọc Kim Nguyên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường)
Tóm tắt
Khảo sát ảnh hưởng của các loại chất mang lên tính chất vật lý của bột bụp giấm sấy phun. Hoàn thiện quy trình sấy phun dịch trích từ đài hoa bụp giấm tạo ra nguồn chất màu tự nhiên, đa dạng nguồn chất màu giúp giảm thiểu việc lạm dụng phẩm màu công nghiệp trong thực phẩm.
Mô tả
44 tr.
Từ khóa
Vật lý bột sấy , Bụp giấm
Trích dẫn
Bộ sưu tập