Ảnh hưởng của ánh sáng và Nitơ lên sự tăng trưởng, hàm lượng Protein và khả năng chống Oxy hóa của Tảo Spirulina Sp.

Ngày
2018
Tác giả
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt
Luận văn tìm hiểu, xác định điều kiện ánh sáng, nồng độ nitơ thích hợp cho tăng trưởng và tích lũy protein ở Spirulina sp. Trong đó tập trung xác định khả năng chống oxy hóa và hàm lượng acid amin ở các chủng Spirulina sp.
Mô tả
67 tr.
Từ khóa
Ảnh hưởng , Hàm lượng Protein , Oxy hóa , Tảo Spirulina sp
Trích dẫn
Bộ sưu tập