Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-5 của 5.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở nhà máy Z119: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số : 603401]Phan, Trung Chính, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Hữu Hoàng
2015Quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Chu, Đức Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vũ, Đình Quang
2016Quản lý các dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Lê, Danh Tốn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Hữu Tiến
2014Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước tại Hà Tĩnh: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 603401]Vũ, Đức Thanh, TS. (Hướng dẫn); Trần, Tuấn Nghĩa
2015Quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Nguyễn, Ngọc Thanh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hà, Thị Minh Hạnh