Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 11-20 của 62.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1996Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ 20 : Luận văn Thạc sĩ [Mã số : 5.03.16]Trần, Đình Dương
1999Fuzzy algorithms for controlVerbruggen, H. B.; Zimmermann, Hans-Jürgen; Babuka, Robert
1996Các phát ngôn đơn phần tiếng Việt : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5.04.08]Nguyễn, Minh Thuyết, GS.PTS. (Hướng dẫn); Đinh, Trọng Lạc, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Phan, Mậu Cảnh
1993Cấu trúc - Ngữ nghĩa và các phương tiện liên kết của câu ghép không liên từ trong tiếng Việt : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5.04.31]Hoàng, Trọng Phiến, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đinh, Văn Đức, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Kim Liên
1996Chủ thể sáng tạo cái Đẹp trong nghệ thuật tạo hình : Luận án Phó Tiến sĩ chuyên ngành Thẩm mỹ học Mác - Lênin [Mã số : 5.01.05]Đỗ, Văn Khang, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Công Thành, GS. (Hướng dẫn); Phạm, Thê Hùng
1994Hệ thống liên kết lời nói (Trên cứ liệu tiếng Việt) : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn [Mã số : 05.04.08]Trần, Ngọc Thêm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Việt Thanh
1997Chromatographic analysis of pharmaceuticals: 2nd ed.Adamovics, John A.
1995Ảnh - Nguồn sử liệu để nghiên cứu lịch sử (Qua tài liệu ảnh về khángchiến chống thực dân Pháp) : Luận án Tiến sĩ PTS Biên soạn lịch sử và sử liệu học [Mã số : 5.03.11]Đào, Xuân Chúc
1998Nghiên cứu sản xuất Silicát kiềm từ cát Thạch Hà (Hà Tĩnh): Luận án Thạc sĩ khoa học Hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số: 10401]Phan, Văn Tường, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Đặng, Văn Phú, PTS. (Hướng dẫn); Bùi, Quang Thao
1998Cisco Ccie fundamentals: Network design and case studiesCisco Systems