Yêu cầu tài liệu: Tổng hợp các phức chất có khả năng thăng hoa để ứng dụng chế tạo màng mỏng Cu2o, Zno bằng phương pháp CVD : Luận án Tiến sỹ Hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 62440113]

Tất cả tập tin của tài liệu này
Tập tin bạn đã chọn
Hủy bỏ