Yêu cầu tài liệu: Tổng hợp các hợp chất đa dị vòng trên cơ sở Axylindol và các chất tương tự : Luận án Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa hữu cơ [Mã số : 010402]

Tất cả tập tin của tài liệu này
Tập tin bạn đã chọn
Hủy bỏ