Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/915
Nhan đề: Khảo sát hoạt tính chống Oxy hóa lá cây Lá Đắng Vernonia Amygdalina Del.Asteraceae trên mô hình DPPH: Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học Chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc
Tác giả: Bùi, Hoàng Minh, Ds. (Hướng dẫn)
Dương, Thị Ngọc Hà
Từ khoá: Vernonia amygdalina
DPPH
Chống oxy hóa
Flavonoid
Luteolin
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Khảo sát tác dụng chống oxy trên mô hình DPPH trên cao cồn có nồng độ khác nhau và cao nước, trên các phân đoạn CHCl3, EtOAc, MeOH và các chất phân lập được, từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu chiết xuất, kiểm nghiệm, phân lập sau này để có thể ứng dụng cây làm thuốc.
Mô tả: 65 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/915
Bộ sưu tập: DƯỢC_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HoatTinhChongOxyHoaLaCayLaDang.pdf
  Giới hạn truy cập
1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.