Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/891
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với đường quốc lộ khu vực miền Trung: luận văn Thạc sĩ khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững
Tác giả: Trương, Quang Học, GS.TSKH. (hướng dẫn)
Đinh, Trọng Khang
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Đường quốc lộ
Miền Trung
Quốc lộ 49B
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Đề tài xác định các biểu hiện và xu hướng Biến đổi khí hậu tại miền Trung đề đánh giá được tác động, nguy cơ tổn thương do Biến đổi khí hậu đến khu vực hai tuyến quốc lộ nghiên cứu. Trên cơ sở đó đề xuất các định hướng ứng phó cho tuyến quốc lộ ven biển, quốc lộ miền núi, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó Biến đổi khí hậu của ngành Giao thông vận tải.
Mô tả: 151 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/891
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuDanhGiaTacDongCuaBienDoiKhiHauDoiVoiDuongQuocLoKhuVucMienTrung.pdf5.22 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.