Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/792
Nhan đề: Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957): Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam [Mã số: 60 22 56]
Tác giả: Lê, Mậu Hãn, PGS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Ruộng đất
Cải cách
Kiến An
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, quá trình chỉ đạo thực hiện cải cách ruộng đất ở Kiến An. Trên cơ sở thu thập, tổng hợp những kết quả đạt được và những đánh giá của Đảng, của các cơ quan hữu quan trong việc chỉ đạo thực hiện, những công trình nghiên cứu liên quan nhằm làm rõ thêm một số bài học kinh nghiệm về việc thực hiện cải cách ruộng đất ở Kiến An.
Mô tả: 123 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/792
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CaiCachRuongDatTaiKienAn1955-1957.pdf7.55 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.