Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/714
Nhan đề: TZ-Source Inverters
Tác giả: Nguyen, Minh-Khai
Lim, Young-Cheol
Kim, Yi-Gon
Từ khoá: Boost inversion ability
Embedded-Z-source inverter
Quasi-Z-source inverter (qZSI)
Shoot-through state
Single-stage boost inverter
Transformer
Z-source inverter (ZSI)
Năm xuất bản: thá-2013
Nhà xuất bản: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Tùng thư/Số báo cáo: IEEE Transactions on Industrial Electronics (2013);Vol.60, No.12; P.5686-5695
Tóm tắt: A new family of single-stage high-step-up boost voltage inverters based on transformers is proposed, called TZ-source inverters. By replacing two inductors in the classical Z-source inverter with two transformers, the proposed inverter produces a very high boost voltage gain when the turn ratio of the transformers is larger than 1. Compared to the trans-Z-source inverters, the proposed TZ-source inverter uses a lower transformer turn ratio, which reduces the transformer’s size and weight while producing the same output voltage gain. The extension of the proposed inverter topology to dc-link-type and embedded-type topologies is presented. The operating principles, analysis, and simulation results are shown. To verify the performance of the proposed TZ-source inverter, a laboratory prototype was constructed and operated with 60-V dc input. The simulation and experimental results verified that the converter has high-step-up inversion ability.
Mô tả: 10 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/714
ISSN: 1557-9948
Bộ sưu tập: ĐIỆN_ĐIỆN TỬ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TZ-SourceInverters.pdf
  Giới hạn truy cập
1.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.