Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/711
Nhan đề: Trans-Z-Source-based Isolated DC-DC Converters
Tác giả: Nguyen, Minh-Khai
Phan, Quoc-Dung
Nguyen, Van-Nho
Park, Jong-Ki
Từ khoá: Z-source inverter
Isolated dc-dc converter
High- frequency transformer
Shoot-through
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Tùng thư/Số báo cáo: IEEE International Symposium on Industrial Electronics 2013;Page(s):1 - 5
Tóm tắt: The new isolated step-up dc-dc converters based on the trans-Z-source/-quasi-Z-source networks are proposed in this paper. By adjusting the shoot-through duty cycle and changing the transformer turn ratio of the trans-Z-source network, the proposed trans-Z-source-based dc-dc converters have a lower shoot-through duty cycle compared to the conventional quasi-Z-source-based dc-dc converter. The turn ratio of the isolated transformer in the proposed converter could be reduced. This paper presents the operating principles, analysis, simulation and experimental results. The parameter design is provided. The proposed isolated step-up dc-dc converters are applicable for distributed power generation applications where a varying low dc input voltage is converted to a high stabilized dc output voltage with the galvanic separation requirement
Mô tả: 6 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/711
ISSN: 2163-5145
Bộ sưu tập: ĐIỆN_ĐIỆN TỬ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Trans-Z-Source-basedIsolatedDC-DCConverters.pdf
  Giới hạn truy cập
746.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.