Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/707
Nhan đề: Transformer-based quasi-Z-source inverters with high boost ability
Tác giả: Nguyen, Minh Khai
Phan, Quoc Dung
Lim, Young-Cheol
Park, Sung-Jun
Từ khoá: Z-source inverter
Transformer
Shoot-through
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Tùng thư/Số báo cáo: IEEE International Symposium on Industrial Electronics 2013;Page(s):1 - 5
Tóm tắt: A new family of single-stage high boost voltage inverters based on transformer is proposed in this paper. By replacing one of the two inductors in the quasi-Z-source inverter with two-winding transformer, the proposed inverter produces a very high boost voltage gain. In comparison to the conventional trans-quasi-Z-source inverter, the proposed inverter has a higher boost voltage gain with smaller shoot-through duty cycle. This paper presents the operating principles and analysis. To verify the performance of the proposed inverter, simulation and experimental results are shown using both simple and constant boost control methods
Mô tả: 5 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/707
ISSN: 2163-5145
Bộ sưu tập: ĐIỆN_ĐIỆN TỬ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TransformerBasedQuasiZSourceInverterswithHighBoostAbility.pdf
  Giới hạn truy cập
456.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.