Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/702
Nhan đề: Bầu không khí tâm lý của tập thể Giảng viên Học viện chính trị – Hành chính khu vực I: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học [Mã số: 60 31 80]
Tác giả: Phạm, Thành Nghị, GS.TS. (hướng dẫn)
Nguyễn, Thi ̣Phượng
Từ khoá: Đồng nghiệp
Tâm lý
Học viện chính trị
Khu vực I
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu bầu không khí tâm lý tập thể, các yếu tố cấu thành nên bầu không khí tâm lý tập thể và những yếu tố tác động tới bầu không khí tập thể thông qua việc đánh giá mức độ thỏa mãn của người giảng viên về ba mối quan hệ: mối quan hệ với người lãnh đạo, mối quan hệ với đồng nghiệp và mối quan hệ với công việc (tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện lao động, các chính sách, bản thân công việc đang đảm nhiệm…)
Mô tả: 147 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/702
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BauKhongKhiTamLyCuaTap̣TheGiangVienHocVienChinhTri–HanhChinhKhuVucI.pdf4.18 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.