Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/690
Nhan đề: Improved Trans-Z-Source inverter with continuous input current and boost inversion capability
Tác giả: Nguyen, Minh-Khai
Lim, Young-Cheol
Park, Sung-Jun
Từ khoá: Boost inversion ability
Shoot-through state
Trans-Z-source inverter
Transformer
Z-source inverter
Năm xuất bản: thá-2013
Nhà xuất bản: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Tùng thư/Số báo cáo: Institute of Electrical and Electronics Engineers (2013);Vol.28, No.10; P. 4500-4510
Tóm tắt: This paper deals with a new family of high boost voltage inverters that improve upon the conventional trans-Z-source and trans-quasi-Z-source inverters. The improved trans-Z-source inverter provides continuous input current and a higher boost volt- age inversion capability. In addition, the improved inverter can suppress resonant current at startup, which might destroy the device.In comparison to the conventional trans-Z-source/-trans-quasi-Z-source inverters, for the same transformer turn ratio and input and output voltages, the improved inverter has a higher modulation index with reduced voltage stress on the dc link, lower current stress flow on the transformer windings and diode, and lower input current ripple. In order to produce the same input and output volt- age with the same modulation index, the improved inverter uses a lower transformer turn ratio compared to the conventional inverters. Thus, the size and weight of the transformer in the improved inverter can be reduced. This paper presents the operating principles, analysis and simulation results, and compares them with those of the conventional trans-Z-source/-quasi-Z-source inverters. To verify the performance of the improved converter, a laboratory prototype was constructed based on a TMS320F2812 digital signal processor with 100 Vdc input and 115 Vrms output voltage
Mô tả: 11 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/690
ISSN: 0885-8993
Bộ sưu tập: ĐIỆN_ĐIỆN TỬ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ImprovedTrans-Z-SourceInverterwithContinuousInputCurrentandBoostInversionCapability.pdf
  Giới hạn truy cập
1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.