Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/682
Nhan đề: Embedded switched-inductor Z-Source inverters
Tác giả: Nguyen, Minh-Khai
Lim, Young-Cheol
Chang, Young-Hak
Moon, Chae-Joo
Từ khoá: Z-source inverter
Embedded Z-source inverter
Switched-inductor
Boost inversion ability
Continuous current
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: The Korean Institute of Power Electronics
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Power Electronics (2013);Vol.13, Issue 1;P.9-19
Tóm tắt: In this paper, a ripple input current embedded switched-inductor Z-source inverter (rESL-ZSI) and a continuous input current embedded switched-inductor Z-source inverter (cESL-ZSI) are proposed by inserting two dc sources into the switched-inductor cells. The proposed inverters provide a high boost voltage inversion ability, a lower voltage stress across the active switching devices, a continuous input current and a reduced voltage stress on the capacitors. In addition, they can suppress the startup inrush current, which otherwise might destroy the devices. This paper presents the operating principles, analysis, and simulation results, and compares them to the conventional switched-inductor Z-source inverter. In order to verify the performance of the proposed converters, a laboratory prototype was constructed with 60 Vdc input to test both configurations.
Mô tả: 11 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/682
ISSN: 2093-4718
Bộ sưu tập: ĐIỆN_ĐIỆN TỬ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
EmbeddedSwitched-InductorZ-SourceInverters .pdf
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.