Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/650
Nhan đề: Coalgebraic aspects of context-awareness
Tác giả: Phan, Cong Vinh
Nguyen, Thanh Tung
Từ khoá: Context-awareness
Context-aware computing
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Springer Publishing
Tùng thư/Số báo cáo: Mobile Netw Appl (2013), Vol.18, No.3;P. 391-397
Tóm tắt: This paper will be both to give an in-depth analysis as well as to present the new material on the notion of context-aware computing, an idea that computing can both sense and react accordantly based on its environment. The paper formalizes context-awareness process using coalgebraic language, including the coalgebraic definition of context-awareness, bisimulation between context-awarenesses, homomorphism between context-awarenesses and context-awarenesses as coalgebras. Discussions for further development based on this approach are also given.
Mô tả: 9 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/650
ISSN: 1383-469X
Bộ sưu tập: ĐIỆN_ĐIỆN TỬ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CoalgebraicAspectsofContext-awareness.pdf
  Giới hạn truy cập
347.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.