Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/649
Nhan đề: Cascaded Z-Source inverters with switched-inductor and transformer cells
Tác giả: Nguyen, Minh-Khai
Từ khoá: Z-source inverter
Cascaded inverter
Transformer
Switched-inductor
Shoot-through state
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Korea Institute of Science and Technology
Tùng thư/Số báo cáo: Advanced Engineering and Technology (2013);Vol.6 No.2;P. 85-92
Tóm tắt: This paper presents an alternate-cascaded technique for Z-source inverter with combined switched-inductor and transformer cells. By changing the transformer turn ratio, the number of switched-inductor cells and shoot-through duty cycle, the proposed cascaded inverter produces high voltage gain with distributing the stresses on the passive components. This paper presents the operating principles and analysis. To verify the performance of the proposed inverter, simulation and experimental results are shown with two-cascading network.
Mô tả: 8 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/649
ISSN: 2005-3142
Bộ sưu tập: ĐIỆN_ĐIỆN TỬ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CascadedZ-SourceInverterswithSwitched-InductorandTransformerCells.pdf
  Giới hạn truy cập
505.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.