Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/618
Nhan đề: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất bộ chỉ tiêu phát triển bền vững cho thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Tác giả: Trương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn)
Bùi, Vũ Hiệp
Từ khoá: Cơ sở khoa học
Bộ chỉ tiêu
Phát triển
Hạ Long
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu các bộ chỉ tiêu phát triển bền vững trên thế giới và ở Việt Nam, khái quát được tình hình phát triển bền vững của thành phố Hạ Long trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của thành phố Hạ Long, đồng thời đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững và bổ sung thêm một công cụ đánh giá góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố Hạ Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Mô tả: 125 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/618
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuCoSoKhoaHocVaDeXuatBoChiTieuPhatTrienBenVungChoThanhPhoHaLongTinhQuangNinhTrongBoiCanhBienDoiKhiHau.pdf60.23 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.