Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/589
Nhan đề: A Methodology for validation of integrated systems models with an application to coastal-zone management in south-west sulawesi
Tác giả: Kok, Jean-Luc, Dr. (Supervisor)
Nguyen, Tien Giang
Từ khoá: Integrated systems models (ISMs)
Systems approach
Rapid assessment model for coastal-zone management (RaMCo)
Natural resources
Environmental management
Indonesia (South-West Sulawesi)
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: University of Twente
Mô tả: 139 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/589
ISBN: 9036522277
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AMethodologyForValidationOfIntegratedSystemsModelsWithAnApplicationToCoastal-ZoneManagementInSouth-WestSulawesi.pdf
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.