Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/568
Nhan đề: Dynamic analysic of 2D fluid-solid interaction problems by an edge-based smoothed finite element method (ES-FEM)
Tác giả: Nguyen, Thoi Trung
Phung, Van Phuc
Nguyen, Xuan Hung
Từ khoá: Edge-based smoothed finite element method (ES-FEM)
Finite element method (FEM)
Fluid-solid interaction problems
Gradient smoothing technique
Dynamic analysis
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Vietnam Academy of Science and Technology
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Science and Technology;49 (4A) (2011); P.9-19
Tóm tắt: The edge-based smoothed finite element method (ES-FEM-T3) using triangular elements is extended to the dynamic analysis of 2D fluid-solid interaction problems based on the pressure-displacement formulation. The gradient smoothing technique based on the smoothing domains associated with the edges of the triangles is used to smooth both the gradient of pressure and gradient of displacement. This gradient smoothing technique can provide proper softening effect and thus improve significantly the accuracy of solution of coupled system. Some numerical examples have been presented to illustrate the effectiveness of the ES-FEM-T3 compared with some existing methods for 2D fluid-solid interaction problems.
Mô tả: 11 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/568
ISSN: 2525-2518
Bộ sưu tập: XÂY DỰNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DynamicAnalysicof2dFluid-solidInteractionProblemsbyanEdge-basedSmoothedFiniteElementMethod(ES-FEM).pdf
  Giới hạn truy cập
441.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.