Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/563
Nhan đề: Nghiên cứu tiềm năng sử dụng bùn thải từ nhà máy xử lí nước thải đô thị để cải tạo đất nông nghiệp và đề xuất các tiêu chí quản lí
Tác giả: Trần, Thành
Lê, Thị Ánh Hồng
Nguyễn, Kiều Lan Phương
Bạch, Long Giang
Lê, Mạnh Hùng
Từ khoá: Bùn sinh học
Xâm nhập mặn
Quản lí chất lượng bùn sinh học
Đất trồng lúa
Năm xuất bản: thá-2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Tùng thư/Số báo cáo: ;Tr. 13-19
Tóm tắt: Bài trích trình bày nghiên cứu tiềm năng sử dụng bùn thải từ nhà máy xử lí nước thải đô thị để cải tạo đất nông nghiệp và đề xuất các tiêu chí quản lí. Qua đó nêu lên các vấn đề sau: mối nguy hại tác động xấu đến môi trường, nghiên cứu đánh giá. Trình bày cải tạo đất và so sánh, các nghiên cứu tác động tổng hợp cùng độ mặn và độ axit...
Mô tả: 9 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/563
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: MÔI TRƯỜNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuTiemNangSuDungBunThaiTuNhaMayXuLiNuocThaiDoThiDeCaiTaoDatNongNghiepVaDeXuatCacTieuChiQuanLi.pdf
  Giới hạn truy cập
1.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.