Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/557
Nhan đề: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu graphit tróc nở từ nguồn graphit dạng vảy Việt Nam, ứng dụng để xử lí nước bị nhiểm dầu
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng
Nguyễn, Tuấn Lợi
Lê, Xuân Tiến
Nguyễn, Thị Nhật Linh
Dương, Văn Nam
Bạch, Long Giang
Từ khoá: Graphit nở
Graphits tróc vảy
Nước nhiểm dầu
Tràn dầu
Năm xuất bản: thá-2014
Nhà xuất bản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Tạp chí Khoa học và Công nghệ)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 52 (4A) (2014); Tr. 69-75
Tóm tắt: Nghiên cứu công nghệ tuyển graphit dạng vảy Việt Nam. Quy trình chế tạo vật liệu graphit tróc nở và khả năng hấp phụ dầu bởi vật liệu graphit tróc nở. Công nghệ chế tạo vật liệu graphit tróc nở mang từ tính và đánh giá khả năng hấp phụ dầu. Quy trình thu gom vật liệu graphit tróc nở mang từ tính và đánh giá khả năng giải hấp dầu sau hấp thu bởi vật liệu graphit tróc nở mang từ tính. Thử nghiệm xử lý nước nhiễm dầu trong bể mô phỏng, hiện trường và đánh giá hiệu quả của sản phẩm.
Mô tả: 8 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/557
ISSN: 0866-708X
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuTongHopVatLeiuGraphitTrocNoTuNguonGraphitDangVayVietNamUngDungDeXuLyNuocBiNhiemDau.pdf
  Giới hạn truy cập
4.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.