Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/513
Nhan đề: Khảo sát quy trình sản xuất gia vị kho thịt cá
Tác giả: Trần, Thị Hiền Minh (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Khánh Yến
Từ khoá: Quy trình sản xuất
Gia vị kho
Năm xuất bản: thá-2016
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Khóa luận trình bày việc khảo sát quy trình sản xuất gia vị kho thịt cá; thời gian, nhiệt độ của quá trình tạo thành caramen và nấu gia vị. Ngoài ra khảo sát tỉ lệ gia vị với nguyên liệu chế biến (thịt, cá), thời gian bảo quản sản phẩm. Và rút ra những kết quả thống kê về thành phần, tỷ lệ, nhiệt độ để sản phẩm tốt hơn.
Mô tả: 58 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/513
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM _K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KhaoSatQuyTrinhSanXuatGiaViKhoThitCa.pdf
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.