Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/507
Nhan đề: Vàng hóa và chống vàng hóa nền kinh tế
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng
Năm xuất bản: thá-2014
Nhà xuất bản: Viện kinh tế Việt Nam (Tạp chí Nghiên cứu kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 3(2014);Tr. 14-22
Tóm tắt: Bài trích trình bày vấn đề vàng hóa và chống vàng hóa nền kinh tế. Nêu lên các vấn đề như: từ đô la hóa đến vàng hóa nền kinh tế, xác định mức độ vàng hóa nền kinh tế, tác động tiêu cực của vàng hóa nền kinh tế Việt Nam. Qua đó nêu lên kết luận và một số gợi ý về chính sách.
Mô tả: 12 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/507
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VangHoaVaChongVangHoaNenKinhTe.pdf
  Giới hạn truy cập
4.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.