Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/493
Nhan đề: Bàn về quy định xác định thu nhập được ưu đãi thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng, TS.
Từ khoá: Thuế
Thuế thu nhập
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Bộ tài chính (Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 5 (2014);Tr. 17-20
Tóm tắt: Bài trích trình bày các quy định xác định thu nhập được ưu đãi thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nêu lên một số vấn đề như: các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện nguyên tắc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp, tác dụng của ưu đãi thuế, những bất cập và tồn tại đối với thu nhập từ chênh lệch tỷ giá. Từ đó đưa ra các kiến nghị.
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/493
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: KẾ TOÁN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BanVeQuyDinhXacDinhThuNhapDuocUuDaiThueKhiTinhThueThuNhapDoanhNghiep.pdf
  Giới hạn truy cập
549.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.