Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4900
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu ZnO nanorods dưới ánh sáng mặt trời : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2017 - 2018 [Số hợp đồng: 2017.01.15/HĐ - KHCN]
Tác giả: Đinh, Thị Thanh Tâm (CN)
Nguyễn, Hữu Vinh
Trần, Văn Thuận
Từ khoá: Quang xúc tác
Vật liệu ZnO
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Đề tài phân tích đánh giá khả năng quang xúc tác của vật liệu ZnO bằng cách xử lí nhiệt vật liệu ZnO nanorods về phía vùng ánh sáng khả kiến. Xử lí nhiệt vật liệu ZnO nanorods sau khi chế tạo nhằm tối ưu nồng độ khuyết tật oxi trong cấu trúc.
Mô tả: 51 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4900
Bộ sưu tập: GIẢNG VIÊN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
z_18469_NghienCuuKhaNangQuangXucTacCuaVatLieuZno.pdf1.93 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.