Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/486
Nhan đề: Đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng
Năm xuất bản: thá-2014
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Việt Nam (Tạp chí Nghiên cứu kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 1 (2014);Tr. 53-60
Tóm tắt: Bài trích trình bày những chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013. Nêu lên mối quan hệ giữa phát triển nông nghiệp nông thôn đối với phát triển kinh tế, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, những lợi thế khi tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam, chính sách phát triển, đánh giá về chính sách. Nêu lên một số khó khăn và kiến nghị.
Mô tả: 12 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/486
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DanhGiaChinhSachPhatTrienNongNghiepNongThonVietNamTuNam1986DenNam2013.pdf
  Giới hạn truy cập
4.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.