Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4312
Nhan đề: Ứng dụng Graphit tróc nở mang từ tính (EG-NiFe2O4) trong xử lý ô nhiễm dầu : [Mã số : 2017.01.08/HĐ-KHCN]
Tác giả: Nguyễn, Thị Thương (CN)
Bạch, Long Giang
Trần, Văn Thuận
Nguyễn, Hữu Vinh
Trần, Thành
Từ khoá: Graphit
Ô nhiễm dầu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tât Thành
Tóm tắt: Tiến hành đánh giá khả năng hấp phụ dầu của vật liệu EG-NiFe2O4 trong quy mô phòng thí nghiệm thì hiệu quả hấp phụ đối với dầu thô (CO) đạt giá trị 25.8g/g vật liệu thấp hơn và dầu Diesel (DO) có giá trị là 30.2g/g . Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu các ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp bao gồm thời gian tiếp xúc, lượng dầu nặng và độ mặn của nước đối với khả năng hấp phụ của EG-NiFe2O4 đã được tổng hợp cho CO và DO cũng được khảo sát. Như vậy, quy trình công nghệ xử lý nước nhiễm dầu từ các sự cố tràn dầu bằng vật liệu EG-NiFe2O4 đơn giản, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Mô tả: 41 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4312
Bộ sưu tập: GIẢNG VIÊN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
UngDungGraphitTrocNoMangTuTinh.pdf
  Giới hạn truy cập
1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.