Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/423
Nhan đề: Tác động của chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế đến tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001-2010 và định hướng giai đoạn 2011-2020
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng
Từ khoá: Thành phần kinh tế
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Năm xuất bản: thá-2010
Nhà xuất bản: Tạp chí khoa học (Viện nghiên cứu quản lí kinh tế trung ương)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 36(2010);Tr. 45-49
Tóm tắt: Bài viết trình bày những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu và tác động của các thành phần kinh tế đến tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001-2010, định hướng điều chỉnh phát triển cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2020 và những giải pháp chủ yếu.
Mô tả: 8 Tr. ;
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/423
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TacDongCuaChuyenDichCoCauThanhPhanKinhTeDenTocDoTangTruongGiaiDoan2011-2020.pdf
  Giới hạn truy cập
6.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.