Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4170
Nhan đề: Đặc điểm trình tự và hiệu quả nhận diện của vùng trình tự Matk và Rpl20-Rps12 trong việc nhận diện một số giống xoài (Mangifera) tại Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
Tác giả: Vũ, Thị Huyền Trang, ThS (Hướng dẫn)
Nguyễn, Hữu Vinh
Từ khoá: Matk
Xoài
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tât Thành (Khoa Công nghệ Sinh học)
Tóm tắt: Trình bày các nội dung: Thu thập và lưu trữ mẫu; Tách chiết DNA tổng số; Khuếch đại và giải trình tự vùng matK và rpl20-rps12; Xác định đặc điểm trình tự và kiểm tra tính chính xác của trình tự; Đánh giá đa dạng di truyền chi xoài Mangifera và hiệu quả nhận diện loài của hai vùng trình tự matK và rpl20-rps12.
Mô tả: 52 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4170
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenHuuVinh.pdf
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.