Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4114
Nhan đề: Phân tích và đánh giá hàm lượng các PCB và PBDE trong trầm tích tại cửa Sông Hàn – Đà Nẵng : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]
Tác giả: Từ, Bình Minh, PGS, TS. (Hướng dẫn)
Lê, Thị Trinh, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Thùy
Từ khoá: Đà Nẵng
Hóa phân tích
Trầm tích
Hóa học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá hàm lượng các PCB và PBDE trong trầm tích cửa sông Hàn - Thành phố Đà Nẵng cung cấp một số số liệu về hàm lượng PCBs và PBDEs tại khu vực nghiên cứu, góp phần đóng góp cho việc xây dựng cơ sở khoa học trong hoạt động quản lý và giảm thiểu, loại bỏ PCBs và PBDEs.
Mô tả: 91 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4114
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PhanTichVaDanhGiaHamLuongCacPcbVaPbdeTrongTamTichTaiCuaSongHanDaNang.pdf
  Giới hạn truy cập
3.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.