Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4091
Nhan đề: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tại Thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]
Tác giả: Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Vũ, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Khoa học môi trường
Biến đổi khí hậu
Hiệu ứng nhà kính
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Đánh giá được xu hướng của biến đổi khí hậu tại Thành phố Hải Phòng. Bước đầu đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới ngành Nuôi trồng Thủy Sản tại Thành phố Hải Phòng và đề xuất các giải pháp thích ứng
Mô tả: 92 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4091
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DanhGiaAnhHuongCuaBienDoiKhiHauDenNuoiTrongThuySanTaiThanhPhoHaiPhong.pdf
  Giới hạn truy cập
3.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.