Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4081
Nhan đề: Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, kiểm soát dòng thải tại công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]
Tác giả: Nguyễn, Thị Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thanh Huyền
Từ khoá: Bảo vệ môi trường
Môi trường
Quảng Ninh
Đảo Cô Tô
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Khảo sát thực địa Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông để điều tra hiện trạng sản xuất và hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp làm cơ sở đánh giá công nghệ. Đánh giá công nghệ hệ thống xử lý nước cấp Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý cho hệ thống xử lý nước cấp tại Công ty. Đề xuất giải pháp kiểm soát dòng thải tại Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông.
Mô tả: 97 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4081
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DanhGiaCongNgheXuLyNuocCapVaDeXuatCacGiaiPhapNangCaoChatLuongKiemSoatDongThaiTaiCongTyTNHHMTVNuocSachHaDong.pdf
  Giới hạn truy cập
2.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.