Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/399
Nhan đề: Tác động của đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học đến nhận thức và thái độ đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Phi Vũ
Nguyễn, Thị Hảo
Từ khoá: Chương trình đào tạo
Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
Hoạt động giảng dạy
Giáo dục
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: thá-2012
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành (Tạp chí Khoa học & Công nghệ)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 1 (2018);Tr. 72-77
Tóm tắt: Xã hội ngày càng yêu cầu cao đối với chất lượng nguồn nhân lực tốt nghiệp từ các trường đại học Việt Nam. Trước bối cảnh đó, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (ĐHKHXH&NV) đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu định lượng về tác động của hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đến nhận thức và thái độ đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên; trên cơ sở đó sẽ đưa ra những kiến nghị cần thiết nhằm cải tiến chấtlượng giảng dạy tại ĐHKHXH&NV. Kết quả nghiên cứu chỉ ra giảng viên có sự thay đổi tích cực trong nhận thức và thái độ đối với hoạt động giảng dạy dưới tác động của hoạt động đánh giá chấtlượng chương trình đào tạo. Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh Trường quan tâm đến chất lượng đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/399
ISSN: 2615-9015
Bộ sưu tập: GIÁO DỤC_CHÍNH TRỊ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TCSo1-2018-Bai16.pdf
  Giới hạn truy cập
417.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.