Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3985
Nhan đề: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 608502]
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Lê, Văn Hữu, TS. (Hướng dẫn)
Trần, Thị Phương Hoa
Từ khoá: Kinh phí sự nghiệp môi trường
Quản lý
Sử dụng
Khoa học môi trường
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội( Trường Đại học Khoa học và tự nhiên)
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương. Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường của nước ta
Mô tả: 73 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3985
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuVaDeXuatGiaiPhapNangCaoHieuQuaQuanLyVaSuDungKinhPhiSuNghiepMoiTruongTrungUong.pdf
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.