Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/390
Nhan đề: Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre
Nhan đề khác: Application of Response Surface Methodology to optimize the process of saponification reaction from coconut oil in Ben Tre
Tác giả: Nguyễn, Thị Cẩm Trinh
Phan, Nguyễn Quỳnh Anh
Lê, Thị Hồng Nhan
Trần, Thiện Hiền
Lê, Tấn Huy
Nguyễn, Phú Thương Nhân
Bạch, Long Giang
Từ khoá: Phương pháp đáp ứng bề mặt
Phản ứng xà phòng hóa
Dầu dừa.
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành
Tùng thư/Số báo cáo: Số 2 (2018);Tr. 40-46
Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 2;
Tóm tắt: Phương pháp đáp ứng bề mặt (Response Surface Methodology - RSM) được sử dụng hiệu quả để tối ưu hóa các điều kiện của quá trình phản ứng xà phòng hóa (nồng độ dung dịch kiềm (%), nhiệt độ (oC) và thời gian phản ứng (giờ)). Độ tạo bọt và thời gian bền nhũ từ sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa là 2 yếu tố đáp ứng để đánh giá quá trình tối ưu bằng RSM. Sau khi tối ưu, ta thấy nồng độ dung dịch kiềm chiếm 11%. Phản ứng thực hiện trong 3 giờ tại nhiệt độ 85 oC cho độ tạo bọt cao nhất là 0,8 và thời gian bền nhũ cao nhất là 24,92 phút. Thông số này đã được so sánh với thực nghiệm và kết quả cho thấy không có sự sai số lớn 6,86%; 2,08%), điều đó chứng tỏ mô hình RSM có độ lặp lại tốt, có khả năng tối ưu chính xác và có tầm quan trọng trong việc tối ưu hóa các thông số khảo sát.
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/390
ISSN: 2615-9015
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bai8.pdf
  Giới hạn truy cập
608.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.