Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3844
Nhan đề: Mức độ tồn lưu pcbs trong dầu biến thế tại một số cơ sở ở khu vực Miền Bắc và đánh giá nguy cơ rủi ro tới môi trường : Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]
Tác giả: Dương, Hồng Anh, TS. (Hướng dẫn)
Phạm, Thị Chung
Từ khoá: Xử lý chất thải
Hợp chất Polyclo Biphenyl
Khoa học môi trường
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội( Trường Đại học Khoa học và tự nhiên)
Tóm tắt: Nghiên cứu đưa ra một bức tranh sơ bộ về mức tồn lưu PCB trong dầu biến thế tại một số tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc Việt Nam, phục vụ công tác kiểm kê PCB của ngành điện lực. Bên cạnh đó, đánh giá nguy cơ rủi ro của PCB tới môi trường dựa trên kết quả của một số mẫu đất thu thập được tại kho chứa máy biến thế.
Mô tả: 86 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3844
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MucDoTonLuuPcbsTrongDauBienTheTaiMotSoCoSoOKhuVucMienBacVaDanhGiaNguyCoRuiRoToiMoiTruong.pdf
  Giới hạn truy cập
1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.