Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3843
Nhan đề: Xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu trong các trường trung học cơ sở tại Hà Nội chuyên ngành Biến đổi khí hậu : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]
Tác giả: Nguyễn, Đức Ngữ, GS. TSKH. (Hướng dẫn)
Trần, Bích Vân
Từ khoá: Truyên thông
Biến đổi khí hậu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa sau Đại học)
Tóm tắt: Xây dựng được mô hình truyền thông hiệu quả về Biến đổi khí hậu, khả thi phù hợp với tình hình và đặc điểm các trường Trung học cơ sở. Tổ chức thực hiện được mô hình thí điểm tại một trường Trung học cơ sở để đánh giá, hoàn thiện mô hình, từ đó đề xuất hướng nhân rộng ra cả nước nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với Biến đổi khí hậu trên toàn quốc
Mô tả: 100 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3843
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
XayDungMoHinhTruyenThongVeBienDoiKhiHauTrongCacTruongTrungHocCoSoTaiHaNoi.pdf
  Giới hạn truy cập
3.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.