Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3832
Nhan đề: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí phía nam Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luân ̣ văn Thac ̣ sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Mạnh Hùng
Từ khoá: Ô nhiễm nước
Làng nghề
Ô nhiễm môi trường
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa hoc Tự nhiên)
Tóm tắt: Làm rõ thực trạng hoạt động, sản xuất của làng nghề cơ kim khí xã Thanh Thùy – huyện Thanh Oai. Xác định các nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất của làng nghề cơ kim khí Rùa Hạ gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ. Đánh giá chất lượng nước vùng tiếp nhận nước thải của các hoạt động làng nghề. Từ đó đánh giá khả năng chịu tải của nước sông Nhuệ. Tạo cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý nước thải của làng nghề cơ kim khí.
Mô tả: 73 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3832
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuThucTrangONhiemNuocLangNgheCoKimKhiPhiaNamHaNoiVaDeXuatGiaiPhapGiamThieu.pdf
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.