Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3826
Nhan đề: Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây : Luận án Tiến sĩ Xã hội học [Mã số : 62 31 03 01]
Tác giả: Trịnh, Văn Tùng, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Vũ, Thị Thùy Dung
Từ khoá: Dân nhập cư
Sociology
Population -- Social aspects
Việc làm
Đà Lạt
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Xây dựng cơ sở lý luận về di cư, nhập cư, về lao động việc làm bằng cách làm rõ các thuật ngữ chính như: lao động, việc làm, sự thay đổi việc làm, người nhập cư, sự thay đổi việc làm của người nhập cư. Tóm tắt và phân tích các luận điểm quan trọng của lý thuyết lựa chọn hợp lý, vốn xã hội, lý thuyết kinh tế mới về di dân. Phân tích đặc trưng về việc làm và sự thay đổi việc làm trước và sau nhập cư cũng như sự thay đổi việc làm của họ trong vòng 10 năm trở lại đây. Tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố đến sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư tại Đà Lạt trong mười năm trở lại đây. Đề xuất biện pháp về chính sách, để hỗ trợ người nhập cư tốt hơn trong quá trình thay đổi việc làm của họ góp phần xây dựng thị trường lao động nhập cư Đà Lạt trở nên bền vững.
Mô tả: 206 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3826
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SuThayDoiViecLamCuaDanNhapCuODaLatTrongVong10NamTroLaiDay.pdf
  Giới hạn truy cập
2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.