Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3819
Nhan đề: Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]
Tác giả: Lê, Mậu Hãn, GS. (Hướng dẫn)
Xing, Thoong Xing Ha Pan Nha
Từ khoá: Kháng chiến Lào
Lào
Lịch sử
Quan hệ quốc tế
Thời kỳ 1945-1954
Việt Nam
Năm xuất bản: 1991
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu toàn bộ sự phối hợp giúp đỡ của Việt nam đối với Lào từ nửa cuối thế kỉ XIX đến năm 1946; Phối hợp và chi viện cho nhân dân Lào xây dựng và phát triển cơ sở kháng chiến từ 1946-1950; Đẩy mạnh và giúp đỡ toàn diện của Việt nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào 1950-1954.
Mô tả: 211 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3819
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SuGiupDoCuaVietNamDoiVoiCuocKhangChienCuaNhanDanLao.pdf
  Giới hạn truy cập
88.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.