Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3818
Nhan đề: Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ 20 : Luận văn Thạc sĩ [Mã số : 5.03.16]
Tác giả: Trần, Đình Dương
Từ khoá: Lịch sử
Nghệ Tĩnh
Phong trào cách mạng
Phong trào giải phóng dân tộc
Thời kỳ 1900-1930
Việt Nam
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Tác giả luận văn đi sâu nghiên cứu những điều kiện lịch sử mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ 20. Nghiên cứu sự chuyển biến của phong trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh và những đóng góp của Nghệ Tĩnh trong 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ này.
Mô tả: 145 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3818
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SuChuyenBienCuaPhongTraoCachMangGiaiPhongTheKyXx.pdf
  Giới hạn truy cập
100.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.