Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3813
Nhan đề: Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học Lịch sử Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]
Tác giả: Lê, Mậu Hãn, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Hoàng, Ngọc La
Từ khoá: Cách mạng tháng 8
Căn cứ địa
Lịch sử
Việt Bắc
Việt Nam
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt Bắc (trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945): Vị trí chiến lược và truyền thống đấu tranh trong lịch sử; Chủ trương khởi nghĩa vũ trang; Tiến trình tổ chức, xây dựng các khu căn cứ địa, khu giải phóng... Vị trí của căn cứ địa Việt Bắc trong cách mạng tháng 8/45.
Mô tả: 182 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3813
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuaTrinhHinhThanhVaPhatTrienCuaCanCuDiaVietBac.pdf
  Giới hạn truy cập
93.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.