Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3806
Nhan đề: Phát ngôn như là đơn vị giao tiếp trong tiếng Việt hiện đại : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học ngữ văn, chuyên ngành Lí luận ngôn ngữ [Mã số : 5 04 08]
Tác giả: Hoàng, Trọng Phiến, PTS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Chí Hoà
Từ khoá: Giao tiếp
Ngôn ngữ
Phát ngôn
Phát ngôn đa vị tính
Phát ngôn đơn
Tiếng Việt hiện đại
Năm xuất bản: 1992
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Đi sâu nghiên cứu những dặc trưng của phát ngôn đơn; phát ngôn ngữ cảnh; phát ngôn có phần dư; phát ngôn đa vị tính, ghi lại những cuộc nói chuyện của người Việt nói tiếng Việt, thể hiện qua các đoạn đối thoại của các nhân vật.
Mô tả: 180 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3806
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PhatNgonLaDonVIGiaoTiepTrongTiengVtetHIenDai.pdf
  Giới hạn truy cập
95.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.