Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3802
Nhan đề: Những từ có liên hệ với nhau về nghĩa và về lịch sử âm đầu trong tiếng Việt : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học ngữ văn [Mã số : 5.04.08]
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Vũ, Đức Nghiệu
Lê, Quang Thiêm, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Từ khoá: Nghiên cứu ngôn ngữ
Từ trái nghĩa
Từ đồng nghĩa
Từ đồng âm
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu những liên hệ về mặt lịch sử của các âm đầu tiếng Việt; Phân tích mối liên hệ giữa các âm đầu trong các nhóm đầu được khảo sát; Các kiểu liên hệ về nghĩa trong các nhóm từ được khảo sát; Giới hạn biến dịch của các mặt: Nghữ âm, nghĩa và biểu vật. Tương quan giữa các nhóm từ được khảo sát với từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa và paronym.
Mô tả: 160 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3802
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NhungTuCoLienHeVoiNhauVeNghiaVaVeLichSuAmDauTrongTiengViet.pdf
  Giới hạn truy cập
69.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.