Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3789
Nhan đề: Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ Anh - Việt trên một số cấu trúc cú pháp cơ bản : Luận án Phó tiến sĩ Khóa học ngữ văn
Tác giả: Vũ, Ngọc Tú
Từ khoá: Tiếng Anh -- Cú pháp
Tiếng Việt -- Cú pháp
Tiếng Anh -- Ngữ pháp
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Trên cơ sở lý luận liên quan đến đề tài các định hướng phân tích và đốichiếu, luận án đối chiếu trật tự từ trong cấu trúc danh ngữ, động ngữ, tính ngữ và trong một số cấu trúc mệnh đề thường gặp, từ đó đưa ra một số nhận xét tổng quát về lý luận và thực tiễn qua việc nghiên cứu và đối chiếu trật tự từ Anh - Việt.
Mô tả: 198 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3789
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuDoiChieuTratTuTuAnhViet.pdf
  Giới hạn truy cập
83.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.